Rodo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA SERWISU otti.pl
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu otti.pl będących osobami fizycznymi  jest Firma Usługi  i handel  Monika Gutkiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wrocławskiej 33a/7, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pod numerem 28373/2009, NIP 7531641698 REGON: 021017547 ( zwana dalej `Firmą`).
2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych: email: monika@otti.pl,  telefon: +48603491335, adres: 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 33a/7.
3. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych jest zgodna z postanowieniami ` RODO`` czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Firmę w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otti.pl , wykorzystywanej przez Użytkowników do wykonania czynności takich jak: złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy lub kontakt w innej postaci oraz korzystania z usług świadczonych przez Firmę.
5. Firma informuje Użytkowników, że podanie przez Nich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Firmę oraz dalszych czynności zmierzających do realizacji świadczonych przez Firmę usług.
6. Użytkownik ,który korzysta z formularza kontaktowego lub kontaktuje się z nami poprzez email lub telefon  oświadcza, że zapoznał się z naszą Polityką Ochrony Prywatności, rozumie jej treść i wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu  zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.
7. Firma będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika w celu: zapewnienia obsługi Użytkownika, udzielenia informacji na zadane pytanie, udostępniania ofert, kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usługi , właściwej realizacji usług świadczonych przez Firmę  oraz jest uprawniona do umieszczenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zbiorach prowadzonych przez Firmę w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
8.Firma jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkownika.
9. Odbiorcami  danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty powiązane i ściśle współpracujące z Firmą upoważnione przez Firmę do ich przetwarzania.
10. Firma ma prawo udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania.
11. Każda osoba, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Firmę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
12. Firma zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkownika.
13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
14. Wszystkie zbierane przez Firmę dane osobowe chronione są z użyciem środków technicznych i organizacyjnych powszechnie uznawanych za skuteczne według najnowszego stanu wiedzy oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
15. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Copyrights © Otti Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.